TIẾT HỌC LÝ THUYẾT – HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN LÝ TƯỞNG CỦA CHÓ

Học viên tại Beauty Pet Japan đã học được một bài học quan trọng, có ảnh hưởng quan trọng đến việc cắt tỉa thú cưng – Đó là HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN LÝ TƯỞNG CỦA CHÓ. Bằng cách tưởng tượng, ghi nhớ và phác thảo hình ảnh trong đầu ra giấy nhiều lần, kỹ năng cắt tỉa của groomer sẽ được cải thiện rất nhiều.